ABOUT US

Organizata është themeluar me qëllim të:
Avancimit të demokracisë, gjithëpërfshirjes dhe qeverisjes së mire si dhe promovimit të zhvillimit
socio-ekonomik duke mbrojtur mjedisin dhe ndihmuar integrimin, si dhe Promovimi i vlerave demokratike
si qeverisja e mirë, sundimi i së drejtës, zgjedhjet dhe liritë e të drejtat e njeriut,
Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm dhe inicimi dhe mbështetja e aktiviteteve të komunitetit

Orda-rks